فیلم انگشتر الکساندریت در حالت طبیعی و هنگام تابش نور

فیلم انگشتر الکساندریت در حالت طبیعی و هنگام تابش نور

معرفی الکساندریت: اولین بار الکساندریت به عنوان کریزوبریل متنوع توسط معدن شناس فنلاندی به نام نیلز گاستف نوردنژولد در سال ۱۸۳۴ شناسایی و به علت توانایی غیرعادی در تغییررنگ، دیافنیت نامگذاری...

ادامه مطالعه