برای اندازه گیری سایز انگشت خود می توانید از روش زیر استفاده کنید

نخ یا کاغذ را به شیوه صحیح و دقیقا مطابق با تصویر دور انگشت خود قرار دهید.

نخ یا کاغذ را به دقت علامت گذاری کنید.

نخ یا کاغذ را به روی خط کش بگذارید و عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید و با استفاده از جدول زیر سایز انگشت خود را به دست آورید .

سایزاندازه دور انگشت به میلی متر
سایز49اندازه دور انگشت به میلی متر55 mm
سایز50اندازه دور انگشت به میلی متر56 mm
سایز51اندازه دور انگشت به میلی متر57 mm
سایز52اندازه دور انگشت به میلی متر58 mm
سایز53اندازه دور انگشت به میلی متر59 mm
سایز54اندازه دور انگشت به میلی متر60 mm
سایز55اندازه دور انگشت به میلی متر61 mm
سایز56اندازه دور انگشت به میلی متر62 mm
سایز57اندازه دور انگشت به میلی متر63 mm
سایز58اندازه دور انگشت به میلی متر64 mm
سایز59اندازه دور انگشت به میلی متر65 mm
سایز60اندازه دور انگشت به میلی متر66 mm
سایز61اندازه دور انگشت به میلی متر67 mm
سایز62اندازه دور انگشت به میلی متر68 mm
سایز63اندازه دور انگشت به میلی متر69 mm
سایز64اندازه دور انگشت به میلی متر70 mm
سایز65اندازه دور انگشت به میلی متر71 mm
سایز66اندازه دور انگشت به میلی متر72 mm
سایز67اندازه دور انگشت به میلی متر73 mm
سایز68اندازه دور انگشت به میلی متر74 mm
سایز69اندازه دور انگشت به میلی متر75 mm