برای اندازه گیری سایز انگشت خود می توانید از روش زیر استفاده کنید

نخ یا کاغذ را به شیوه صحیح و دقیقا مطابق با تصویر دور انگشت خود قرار دهید.

نخ یا کاغذ را به دقت علامت گذاری کنید.

نخ یا کاغذ را به روی خط کش بگذارید و عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید و با استفاده از جدول زیر سایز انگشت خود را به دست آورید .

سایز اندازه دور انگشت به میلی متر
سایز49 اندازه دور انگشت به میلی متر55 mm
سایز50 اندازه دور انگشت به میلی متر56 mm
سایز51 اندازه دور انگشت به میلی متر57 mm
سایز52 اندازه دور انگشت به میلی متر58 mm
سایز53 اندازه دور انگشت به میلی متر59 mm
سایز54 اندازه دور انگشت به میلی متر60 mm
سایز55 اندازه دور انگشت به میلی متر61 mm
سایز56 اندازه دور انگشت به میلی متر62 mm
سایز57 اندازه دور انگشت به میلی متر63 mm
سایز58 اندازه دور انگشت به میلی متر64 mm
سایز59 اندازه دور انگشت به میلی متر65 mm
سایز60 اندازه دور انگشت به میلی متر66 mm
سایز61 اندازه دور انگشت به میلی متر67 mm
سایز62 اندازه دور انگشت به میلی متر68 mm
سایز63 اندازه دور انگشت به میلی متر69 mm
سایز64 اندازه دور انگشت به میلی متر70 mm
سایز65 اندازه دور انگشت به میلی متر71 mm
سایز66 اندازه دور انگشت به میلی متر72 mm
سایز67 اندازه دور انگشت به میلی متر73 mm
سایز68 اندازه دور انگشت به میلی متر74 mm
سایز69 اندازه دور انگشت به میلی متر75 mm