آموزش تعیین سایز انگشتر

 

برای اندازه گیری سایز انگشت خود می توانید از روش زیر استفاده کنید

 

۱۰۲   نخ یا کاغذ را به شیوه صحیح و دقیقا مطابق با تصویر دور انگشت خود قرار دهید.

 

۱۰۳   نخ یا کاغذ را به روی خط کش بگذارید.

 

۱۰۴    عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید و با استفاده از جدول زیر سایز انگشت خود را به دست آورید .

 

 

آموزش تعیین سایز انگشتر

 

تعیین سایز انگشتر

تعیین سایز انگشتر