برای اندازه گیری سایز انگشت خود می توانید از روش زیر استفاده کنید

نخ یا کاغذ را به شیوه صحیح و دقیقا مطابق با تصویر دور انگشت خود قرار دهید.

 

نخ یا کاغذ را به دقت علامت گذاری کنید.

 

نخ یا کاغذ را به روی خط کش بگذارید و عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید و با استفاده از جدول زیر سایز انگشت خود را به دست آورید .

تعیین سایز انگشتر
تعیین سایز انگشتر