آموزش تعیین سایز انگشتر

 

آموزش تعیین سایز انگشتر

آموزش تعیین سایز انگشتر: برای اندازه گیری سایز انگشت خود می توانید از روش زیر استفاده کنید یا از یک انگشتر مناسب انگشت خود استفاده کنید بدین صورت که قطر انگشتر را اندازه گیری کرده و با استفاده از جدول روبرو سایز انگشتر خود را تعیین کنید

۱۰۲   نخ یا کاغذ را به شیوه صحیح و دقیقا مطابق با تصویر دور انگشت خود قرار دهید.

۱۰۳   حالا نخ را به روی خط کش بگذارید

۱۰۴    عدد مربوطه را با دقت از روی خط کش یادداشت نمایید .

* به جهت اطمینان از اینکه سایز انگشت شما در بیشترین حالت باشد و برای اندازه گیری هر چه بهتر ، توصیه می شود اندازه گیری در انتهای روز انجام شود.

*همچنین سایز انگشت ممکن است با توجه به زمان اندازه گیری (تابستان ، زمستان ، حاملگی و ….)می تواند متفاوت باشد ولی این تفاوت زیاد ملموس نخواهد بود (نگران نباشید!)

تعیین سایز انگشتر