آمتیست (46)

الکساندریت (38)

انگشتر زنانه (110)

اوپال (9)

توپاز (75)

حدید (98)

حرز (25)

در نجف (45)

دلربا (2)

زبرجد (40)

زمرد (15)

زولتانایت (10)

سایر (35)

سیترین (16)

شجرطبیعی (3)

عقیق (425)

فیروزه (51)

کوارتز (19)

لاجورد (17)

موزونایت (29)

یاقوت (137)

یشم (34)